Меню
Остання редакція: 03 лютого 2019

Акредитаційна експертиза підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Уманському національному університеті садівництва та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року № 1959-л, з 28 по 30 листопада 2018 р. на факультеті менеджменту Уманського націонаьного університету садівництва працювала експертна комісія у складі: Ольги Любіцевої – завідувача кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора географічних наук, професора і Вікторії Яворської – професора кафедри економічної та соціальної географії і туризму Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктора географічних наук, професора.

Робота експертної комісії розпочалась із зустрічі з науково-педагогічним колективом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, очолюваного доктором економічних наук, професором Людмилою Транченко, яка звернула увагу на умови й особливості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем.

Експерти ознайомилися з кадровим забезпеченням навчального процесу, матеріально-технічним оснащенням факультету та випускової кафедри, а також оцінили рівень знань студентів з фахових дисциплін  відповідно до навчального плану за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм».

У ході перевірки було детально вивчено й проаналізовано установчі, нормативно-правові та розпорядчі документи, що регламентують діяльність навчального закладу та підготовку фахівців зі спеціальності, що акредитується.

 За допомогою та з використанням пакетів комплексних контрольних робіт (ККР) з дисциплін «Методологія і організація наукових досліджень», «Туризмологія», «Екскурсологія», «Міжнародний туризм», складених відповідно до діючих вимог, прорецензованих і затверджених в установленому порядку, експертна комісія провела контрольний замір знань студентів.

Навчальним планом підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Туризмологія», вибіркова перевірка яких експертною комісією підтвердила високий рівень їх виконання та практичної наповненості.

також комісія перевірила якість виконання та об’єктивність оцінювання обраних на вибіркову перевірку звітів з виробничої практики студентів освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем і засвідчила об’єктивність оцінювання та повноту відображення у звітах змісту програми практики, насиченість інформаційним матеріалом, обґрунтованість зроблених висновків і пропозицій.

Як позитивний момент, експертна комісія відзначила тісну співпрацю випускової кафедри туризму та готельно-ресторанної справи  з численними підприємствами сфери обслуговування, установами та закладами вищої освіти, що сприяє підготовці фахівців з глибокими теоретичними знаннями  та практичними навичками в туристичній галузі.

За результатами  порівняння фактичних показників освітньої діяльності Уманського національного університету садівництва щодо підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) рівня і державних вимог до акредитації спеціальності, поданих у порівняльній таблиці, експертна комісія вважає за можливе акредитувати спеціальність 242 «Туризм» освітнього рівня «магістр» з ліцензованим обсягом 30 (тридцять) осіб за денною і заочною формами навчання.